Notariusz Rzeszów

 • Kancelaria Notarialna Krzysztof Siuta

  LEX EST QUOD NOTAMUS

  Kancelaria Notarialna
  Krzysztof Siuta Notariusz
  ul. Grunwaldzka 28, 35-068 Rzeszów
  tel: 17 862 36 04, tel. kom. 662 653 979

Kancelaria Notarialna

Kancelaria Notarialna prowadzona przez notariusza Krzysztofa Siutę świadczy kompleksową obsługę klientów indywidualnych, przedsiębiorców i spółek, dbając aby dokonywane czynności przeprowadzone były rzetelnie, zgodnie z prawem oraz zasadami etyki zawodowej natomiast akty sporządzone były w sposób zrozumiały i przejrzysty z należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Lokalizacja

Kancelaria zlokalizowana jest w centrum Rzeszowa przy ulicy Grunwaldzkiej 28, w skład której wchodzą dwa pomieszczenia przeznaczone dla klientów.

W kancelarii jest możliwość połączenia się z siecią bezprzewodową Wi-Fi, można także uzyskać wszelkich informacji w języku angielskim. Kancelaria otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, przy czym istnieje możliwość umówienia się z notariuszem także w sobotę oraz innych terminach.

Kancelaria

Kancelaria prowadzona jest przez notariusza Krzysztofa Siutę, który ukończył pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim na wydziale Prawa. Na czwartym roku studiów rozpoczął pracę w Kancelarii Notarialnej, którą kontynuował aż do założenia własnej kancelarii.

Po ukończeniu studiów prawniczych zdał egzamin wstępny na aplikację notarialną, którą ukończył w roku 2012. Po odbyciu aplikacji złożył z pozytywnym wynikiem egzamin notarialny. Pracował w Kancelarii Notarialnej jako aplikant notarialny, następnie jako asesor oraz zastępca notarialny.

Notariusz

W związku z długoletnim stażem pracy w Kancelarii Notarialnej oraz odbytą aplikacją notarialną notariusz nabył niezbędną wiedzę do dokonywania wszelkiego rodzaju czynności notarialnych, nawet tych bardzo skomplikowanych i niestandardowych kierując się przy tym zasadami rzetelności, zgodnie z prawem i zasadami etyki zawodowej pilnując aby dokonywane czynności sporządzone były zgodnie z zamiarem stron umowy, służąc przy tym informacją co do skutków danej czynności.

Zakres usług

Zgodnie z art 79, art. 80, art. 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) Notariusz dokonuje następujących czynności:

Oferta

SPORZĄDZA AKTY NOTARIALNE NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ MIĘDZY INNYMI:

- umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku, przewłaszczenia na zabezpieczenie, świadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum), których przedmiotem są grunty zabudowane lub niezabudowane, lokale mieszkalne lub użytkowe, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
- umowy majątkowe małżeńskie (np. intercyzy),
- umowy o podział majątku wspólnego małżonków lub byłych małżonków,
- umowy przedwstępne,
- ustanowienia służebności gruntowych, przesyłu lub osobistych,
- testamenty,
- pełnomocnictwa.

SPORZĄDZA AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (MAJĄCE MOC PRAWOMOCNYCH POSTANOWIEŃ SĄDU STWIERDZAJĄCYCH NABYCIE SPADKU, PRZY CZYM AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA SPORZĄDZANE SĄ DUŻO SZYBCIEJ NIŻ POSTĘPOWANIE PROWADZONE PRZED SĄDEM CYWILNYM)

SPORZĄDZA POŚWIADCZENIA, NP:

- własnoręczności podpisu,
- zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
- daty okazania dokumentu,
- pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

DORĘCZENIA OŚWIADCZENIA

SPISUJE PROTOKOŁY, NP

- walnych zgromadzeń między innymi spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych,
- w celu stwierdzenie przebiegu np. zebrań wspólnoty mieszkaniowej, stawiennictwa lub niestawiennictwa się strony, itp.,

SPORZĄDZA PROTESTY WEKSLI I CZEKÓW

PRZYJMUJE NA PRZECHOWANIE PIENIĄDZE, PAPIERY WARTOŚCIOWE, DOKUMENTY, DANE NA INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH, O KTÓRYM MOWA W PRZEPISACH O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE

SPORZĄDZA WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI DOKUMENTÓW

SPORZĄDZA, NA ŻADANIE STRON, PROJEKTY AKTÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW

SPORZĄDZA INNE CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Dokumenty

Niżej wymienione dokumenty są dokumentami zazwyczaj wymaganymi przy dokonywaniu danego rodzaju czynności. Nie wyklucza to konieczności przedłożenia innych, tutaj niewymienionych dokumentów. Ich ostateczna lista zostanie ustalona po zapoznaniu się przez notariusza z daną sprawą.

Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej:

1/ numer Księgi Wieczystej
2/ wypis z rejestru gruntów (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej) - dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem – właściwe Starostwo Powiatowe (m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, ul. Targowa 1),
3/ zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub stwierdzające brak takiego planu, ewentualnie ostateczna decyzja o warunkach zabudowy jeżeli została wydana,
4/ podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu),
5/ w przypadku zbywania nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym pożądane jest przedłożenie zaświadczenia z Urzędu Miasta/Gminy o wymeldowaniu wszystkich osób z budynku mieszkalnego,
6/ jeżeli przedmiotem zbycia jest działka powstała z podziału innej działki, a podział nie jest uwidoczniony w księdze wieczystej należy przedłożyć mapę z projektem podziału nieruchomości oraz ostateczną decyzję Wójta/Burmistrza/Prezydenta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, w przypadku gdy działki powstałe po podziale mają powyżej 30 arów decyzja zatwierdzająca podział nie jest wydawana,
7/ w przypadku gdy podstawą nabycia jest:

 • - spadek lub zasiedzenie – przed 01.01.2007 r.,
 • - spadek, darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku

dodatkowym dokumentem jaki potrzeba dostarczyć jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy - wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
8/ wyrys z mapy ewidencyjnej (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej) - dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem – właściwe Starostwo Powiatowe (m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1) w przypadku gdy:

 • - przedmiotowa działka/ki odłączana jest od księgi wieczystej w celu założenia nowej,
 • - uwidaczniana będzie zmiana powierzchni nieruchomości,
 • - przy umowie ustanawiana jest służebność gruntowa – w celu zaznaczenia przebiegu służebności na mapie,

9/ dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności,
10/ cena, warunki zapłaty oraz wydania nieruchomości, w przypadku gdy środki przeznaczane na zakup przedmiotu umowy pochodzą z kredytu – umowę kredytu lub zaświadczenie o udzieleniu kredytu.

Umowa sprzedaży nieruchomości lokalowej:

1/ numer Księgi Wieczystej,
2/ podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu),
3/ zaświadczenie o wymeldowaniu wszystkich osób z lokalu mieszkalnego,
4/ w przypadku gdy podstawą nabycia jest:

 • - spadek lub zasiedzenie – przed 01.01.2007 r.,
 • - spadek, darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku

dodatkowym dokumentem jaki potrzeba dostarczyć jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy - wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
5/ dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności,
6/ cena, warunki zapłaty oraz wydania nieruchomości, w przypadku gdy środki przeznaczane na zakup przedmiotu umowy pochodzą z kredytu – umowę kredytu lub zaświadczenie o udzieleniu kredytu.

Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

1/ dokument stanowiący podstawę nabycia przedmiotowego prawa (np. przydział, umowa, orzeczenie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia),
2/ zaświadczenie wydane przez właściwą Spółdzielnię Mieszkaniową stwierdzające, że zbywcy przysługuje przedmiotowe prawo do lokalu,
3/ numer Księgi Wieczystej o ile dla zbywanego prawa jest prowadzona księga wieczysta,
4/ dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności,
5/ w przypadku gdy podstawą nabycia jest:

 • - spadek lub zasiedzenie – przed 01.01.2007 r.,
 • - spadek, darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku

dodatkowym dokumentem jaki potrzeba dostarczyć jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy - wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
6/ cena, warunki zapłaty oraz wydania lokalu, w przypadku gdy środki przeznaczane na zakup przedmiotu umowy pochodzą z kredytu – umowę kredytu lub zaświadczenie o udzieleniu kredytu.

Umowa darowizny nieruchomości gruntowej:

1/ numer Księgi Wieczystej,
2/ wypis z rejestru gruntów (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej) - dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem – właściwe Starostwo Powiatowe (m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, ul. Targowa 1),
3/ opcjonalnie zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub stwierdzające brak takiego planu, ewentualnie ostateczna decyzja o warunkach zabudowy jeżeli została wydana,
4/ podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu),
5/ jeżeli przedmiotem zbycia jest działka powstała z podziału innej działki, a podział nie jest uwidoczniony w księdze wieczystej należy przedłożyć mapę z projektem podziału nieruchomości oraz ostateczną decyzję Wójta/Burmistrza/Prezydenta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, w przypadku gdy działki powstałe po podziale mają powyżej 30 arów decyzja zatwierdzająca podział nie jest wydawana,
6/ w przypadku gdy podstawą nabycia jest:

 • - spadek lub zasiedzenie – przed 01.01.2007 r.,
 • - spadek, darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku

dodatkowym dokumentem jaki potrzeba dostarczyć jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy - wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
7/ wyrys z mapy ewidencyjnej (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej) - dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem – właściwe Starostwo Powiatowe (m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1) w przypadku gdy:

 • - przedmiotowa działka/ki odłączana jest od księgi wieczystej w celu założenia nowej,
 • - uwidaczniana będzie zmiana powierzchni nieruchomości,
 • - przy umowie ustanawiana jest służebność gruntowa – w celu zaznaczenia przebiegu służebności na mapie,

8/ dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności.

Umowy darowizny nieruchomości lokalowej:

1/ numer Księgi Wieczystej,
2/ podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu),
3/ zaświadczenie o wymeldowaniu wszystkich osób z lokalu mieszkalnego,
4/ w przypadku gdy podstawą nabycia jest:

 • - spadek lub zasiedzenie – przed 01.01.2007 r.,
 • - spadek, darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku

dodatkowym dokumentem jaki potrzeba dostarczyć jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy - wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
5/ dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności.

Umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

1/ dokument stanowiący podstawę nabycia przedmiotowego prawa (np. przydział, umowa, orzeczenie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia),
2/ zaświadczenie wydane przez właściwą Spółdzielnię Mieszkaniową stwierdzające, że zbywcy przysługuje przedmiotowe prawo do lokalu,
3/ numer Księgi Wieczystej o ile dla zbywanego prawa jest prowadzona księga wieczysta,
4/ dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności,
5/ w przypadku gdy podstawą nabycia jest:

 • - spadek lub zasiedzenie – przed 01.01.2007 r.,
 • - spadek, darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku

dodatkowym dokumentem jaki potrzeba dostarczyć jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy - wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Umowa zamiany nieruchomości:

1/ numer Księgi Wieczystej,
2/ wypis z rejestru gruntów (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej) - dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem – właściwe Starostwo Powiatowe (m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, ul. Targowa 1) – w przypadku zamiany nieruchomości gruntowych,
3/ zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub stwierdzające brak takiego planu, ewentualnie ostateczna decyzja o warunkach zabudowy jeżeli została wydana – w przypadku zamiany nieruchomości gruntowych,
4/ podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu),
5/ w przypadku zbywania nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub lokalu mieszkalnego pożądane jest przedłożenie zaświadczenia z Urzędu Miasta/Gminy o wymeldowaniu wszystkich osób,
6/ jeżeli przedmiotem zbycia jest działka powstała z podziału innej działki, a podział nie jest uwidoczniony w księdze wieczystej należy przedłożyć mapę z projektem podziału nieruchomości oraz ostateczną decyzję Wójta/Burmistrza/Prezydenta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, w przypadku gdy działki powstałe po podziale mają powyżej 30 arów decyzja zatwierdzająca podział nie jest wydawana,
7/ w przypadku gdy podstawą nabycia jest:

 • - spadek lub zasiedzenie – przed 01.01.2007 r.,
 • - spadek, darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku

dodatkowym dokumentem jaki potrzeba dostarczyć jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy - wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
8/ wyrys z mapy ewidencyjnej (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej) - dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem – właściwe Starostwo Powiatowe (m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1) w przypadku gdy:

 • przedmiotowa działka/ki odłączana jest od księgi wieczystej w celu założenia nowej,
 • uwidaczniana będzie zmiana powierzchni nieruchomości,
 • przy umowie ustanawiana jest służebność gruntowa – w celu zaznaczenia przebiegu służebności na mapie,

9/ dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności,
10/ wartość rynkowa zamienianych praw.

Umowa o dział spadku:

1/ numer Księgi Wieczystej,
2/ wypis z rejestru gruntów (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej) - dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem – właściwe Starostwo Powiatowe (m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, ul. Targowa 1),
3/ podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu),
4/ jeżeli przedmiotem zbycia jest działka powstała z podziału innej działki, a podział nie jest uwidoczniony w księdze wieczystej należy przedłożyć mapę z projektem podziału nieruchomości oraz ostateczną decyzję Wójta/Burmistrza/Prezydenta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, w przypadku gdy działki powstałe po podziale mają powyżej 30 arów decyzja zatwierdzająca podział nie jest wydawana,
5/ w przypadku gdy podstawą nabycia jest:

 • - spadek lub zasiedzenie – przed 01.01.2007 r.,
 • - spadek, darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku

dodatkowym dokumentem jaki potrzeba dostarczyć jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy - wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
6/ wyrys z mapy ewidencyjnej (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej) - dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem – właściwe Starostwo Powiatowe (m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1) w przypadku gdy:

 • - przedmiotowa działka/ki odłączana jest od księgi wieczystej w celu założenia nowej,
 • - uwidaczniana będzie zmiana powierzchni nieruchomości,
 • - przy umowie ustanawiana jest służebność gruntowa – w celu zaznaczenia przebiegu służebności na mapie,

7/ dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności.

Umowa zniesienia współwłasności nieruchomości:

1/ numer Księgi Wieczystej,
2/ wypis z rejestru gruntów (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej) - dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem – właściwe Starostwo Powiatowe (m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, ul. Targowa 1),
3/ podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu),
4/ jeżeli przedmiotem zbycia jest działka powstała z podziału innej działki, a podział nie jest uwidoczniony w księdze wieczystej należy przedłożyć mapę z projektem podziału nieruchomości oraz ostateczną decyzję Wójta/Burmistrza/Prezydenta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, w przypadku gdy działki powstałe po podziale mają powyżej 30 arów decyzja zatwierdzająca podział nie jest wydawana,
5/ w przypadku gdy podstawą nabycia jest:

 • - spadek lub zasiedzenie – przed 01.01.2007 r.,
 • - spadek, darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku

dodatkowym dokumentem jaki potrzeba dostarczyć jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy - wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
6/ wyrys z mapy ewidencyjnej (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej) - dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem – właściwe Starostwo Powiatowe (m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1) w przypadku gdy:

 • - przedmiotowa działka/ki odłączana jest od księgi wieczystej w celu założenia nowej,
 • - uwidaczniana będzie zmiana powierzchni nieruchomości,
 • - przy umowie ustanawiana jest służebność gruntowa – w celu zaznaczenia przebiegu służebności na mapie,

7/ dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności.

Umowa dożywocia:

1/ numer Księgi Wieczystej,
2/ wypis z rejestru gruntów (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej) - dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem – właściwe Starostwo Powiatowe (m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, ul. Targowa 1),
3/ podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu),
4/ jeżeli przedmiotem zbycia jest działka powstała z podziału innej działki, a podział nie jest uwidoczniony w księdze wieczystej należy przedłożyć mapę z projektem podziału nieruchomości oraz ostateczną decyzję Wójta/Burmistrza/Prezydenta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, w przypadku gdy działki powstałe po podziale mają powyżej 30 arów decyzja zatwierdzająca podział nie jest wydawana,
5/ w przypadku gdy podstawą nabycia jest:

 • - spadek lub zasiedzenie – przed 01.01.2007 r.,
 • - spadek, darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku

dodatkowym dokumentem jaki potrzeba dostarczyć jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy - wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
6/ wyrys z mapy ewidencyjnej (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej) - dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem – właściwe Starostwo Powiatowe (m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1) w przypadku gdy:

 • - przedmiotowa działka/ki odłączana jest od księgi wieczystej w celu założenia nowej,
 • - uwidaczniana będzie zmiana powierzchni nieruchomości,
 • - przy umowie ustanawiana jest służebność gruntowa – w celu zaznaczenia przebiegu służebności na mapie,

7/ dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności.

Umowa deweloperska:

1/ numer Księgi Wieczystej
2/ wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej) - dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem – właściwe Starostwo Powiatowe (m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, ul. Targowa 1),
3/ zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub stwierdzające brak takiego planu,
4/ podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu),
5/ Prospekt informacyjny wraz z załącznikami – projektem umowy i rzutem kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego,
6/ Ostateczna decyzja prezydenta miasta udzielająca pozwolenia na budowę,
7/ dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności,

Umowa majątkowa małżeńska:

1/ odpis skrócony aktu małżeństwa – o ile związek małżeński został zawarty (umowa majątkowa może zostać zawarta również przed zawarciem związku małżeńskiego),
2/ dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności.

Umowy służebności (gruntowej, osobistej, przesyłu):

1/ numer Księgi Wieczystej,
2/ wypis z rejestru gruntów (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej) - dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem – właściwe Starostwo Powiatowe (m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, ul. Targowa 1),
3/ podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu),
4/ jeżeli przedmiotem umowy jest działka powstała z podziału innej działki, a podział nie jest uwidoczniony w księdze wieczystej należy przedłożyć mapę z projektem podziału nieruchomości oraz ostateczną decyzję Wójta/Burmistrza/Prezydenta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, w przypadku gdy działki powstałe po podziale mają powyżej 30 arów decyzja zatwierdzająca podział nie jest wydawana,
5/ w przypadku gdy podstawą nabycia jest:

 • - spadek lub zasiedzenie – przed 01.01.2007 r.,
 • - spadek, darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku

dodatkowym dokumentem jaki potrzeba dostarczyć jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy - wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
6/ wyrys z mapy ewidencyjnej (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej) - dla działek położonych w Rzeszowie wydaje Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Kopernika 15, a dla działek położonych poza Rzeszowem – właściwe Starostwo Powiatowe (m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1) w przypadku gdy:

 • - przedmiotowa działka/ki odłączana jest od księgi wieczystej w celu założenia nowej,
 • - uwidaczniana będzie zmiana powierzchni nieruchomości,
 • - przebieg służebności należy zaznaczyć na mapie,

7/ dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności.

Sporządzenie testamentu:

1/ dane spadkodawcy oraz osoby powołanej do dziedziczenia,
2/ w przypadku testamentu z zapisem windykacyjnym numer księgi wieczystej dla przedmiotowej nieruchomości.

Sporządzenie testamentu:

1/ dane mocodawcy oraz pełnomocnika,
2/ numer księgi wieczystej dla przedmiotowej nieruchomości (jeżeli pełnomocnictwo dotyczy nieruchomości).

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia:

1/ odpis skrócony aktu zgonu,
2/ odpis skrócony aktu małżeństwa – o ile zmarły/a w chwili śmierci pozostawał/a w związku małżeńskim,
3/ odpisy skrócone aktów urodzenia oraz odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, (wskazane dokumenty wydawane są przez właściwy Urząd Stanu Cywilnego),
4/ numer PESEL zmarłego,
5/ testament – o ile został sporządzony,
6/ wykaz wchodzących w skład spadku po zmarłym nieruchomości i spółdzielczych własnościowych praw do lokalu, dla których są prowadzone księgi wieczyste,
7/ dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności.

Taksa i opłaty

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148 poz. 1564 z późn. zm.). Wynagrodzenie notariusza opodatkowane jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%, a to na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty, na które składają się:

 • - podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • - podatek od spadków i darowizn,
 • - opłata sądowa.

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są w całości na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych (Urząd Skarbowy właściwy ze względu na siedzibę płatnika, sądy).

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Notarialna Krzysztof Siuta Notariusz